រយៈពេលដែលត្រូវចំណាយដើម្បីរៀបចំទំនិញរបស់លោកអ្នកឱ្យបានរួចរាល់សម្រាប់នាំចេញ