ពេលវេលាដែលត្រូវត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចមុនទំនិញរបស់លោកអ្នកមកដល់