រយៈពេល​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ដើម្បី​រៀបចំ​ទំនិញ​របស់​លោកអ្នក​ឱ្យ​បាន​រួចរាល់​សម្រាប់​នាំចេញ​