សំណុំ​ឯកសារ​ដែល​ត្រូវការ​ចាំបាច់​សម្រាប់​កា​ហ្គោ​នាំចេញ​